Menu Close

Ugdymo programos

Įstaigoje vykdomas neformalusis ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą  „MĄSTYDAMAS PAŽĮSTU SAVE IR PASAULĮ”.
Programa parengta ir atnaujinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-268), bei pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklą, bei nusakančiais pagrindinius vaiko gerovės koncepcijos ir vaiko teisių Konvencijos nuostatas. Atnaujintos programos įgyvendinimui  pritarta Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. DE-1019.
Programos tikslas – ugdyti mąstantį, gebantį savarankiškai tobulėti, atsakingą ir kūrybišką pilietį.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269.
Programa skirta 5–6 metų vaikams, išskirtos šešios ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, socialinis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Vaikai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir galimybes, įgūdžius įgis per patyrimą ir integraliai – žaisdami, stebėdami, eksperimentuodami, veikdami įvairiose aplinkose, ugdant 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę.

 Nuo 2017 metų esame Respublikos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ,,SVEIKA MOKYKLA‘‘ nariai.
Šiuo metu vykdome Respublikos sveikatą stiprinančių mokyklų koordinavimo biuro patvirtintą Plungės lopšelio-darželio ,,Pasaka“ sveikatos stiprinimo programą 2022-2026 m. „Sveikas vaikas – laimingas vaikas”.
Šios programos strateginis tikslas – stiprinti ugdytinių sveikatą, tobulinti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo sistemą, siekiant fizinės, psichinės, dvasinės darnos bendruomenėje.

Nuo 2017 m. dalyvaujame Gamtosauginių mokyklų programoje. Programa yra naudinga ne tik įstaigai ar vietinei bendruomenei, bet ir valstybei: į aplinkosauginių problemų sprendimo procesą įtraukiama visuomenė, jaunajai kartai diegiamas naujas požiūris į aplinką, išteklių vartojimą ir šalies ūkio plėtrą.

2019 metais parengėme fizinio aktyvumo skatinimo Plungės lopšelyje-darželyje „Pasaka“ planą 2019-2023 metams.
Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos buvome pripažinti AKTYVIA MOKYKLA.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja socialinių įgūdžių ugdymo programoje “Visų širdelės jaučia emocijas”.
Programos tikslas – socialinį ir emocinį ugdymą organizuoti kaip procesą, kurio metu vaikai įgytų žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų ,formuojančių socialinius ir emocinius gebėjimus, kurie užtikrintų sėkmę ugdymo įstaigoje bei gyvenime, skatintų atsakingą, adekvatų elgesį visuomenėje.

Skip to content